kunst : arrington de dionyso (us) in h(art)#173

hij is meer dan een tekenaar, meer dan een muzikant, een reizende mysticus in deze mythopoëtische realiteit. hij graaft dieper en klimt hoger en trekt ons uit ons gezetelde leven om ons te tonen wat bestaan echt kan zijn; exhuberant, kleurrijk, magisch. arrington de dionyso is een levenskracht. daarom moet ik dit even anders aanpakken dan voor wat en diegenen die voorafgingen. dat gaat dan zo…

dans:trans:punk:drone:noise:palimpsest:exstatisch/ex-statisch/niet:statisch/statisch/

transcendent:spiritueel:explosie/brandend als de geboorte/elkmoment:is:initiatie/

 

leven:is:ritueel/bestaan:is:ceremonie/breng:het:vuur:voorbij: lust:niet:zonder/creatie/ruil/bezeten:

 

bevrijd/de geest:is:verstild/proces/motief/extase/transcendentie/

 

vitaal/obscuur: niet exotisch►inotisch? niet etnisch/ / / / gnosis/tussen/ en/ en/ en!/ universeel.

 

substantieel/niet:leeg/tastbare geest/keel woeste keel/huil laag

 

ik heb arrington nooit persoonlijk ontmoet/ dat/ is toegelaten/ zonder limiet/

 

en zo ging het

 

voor feiten ga en zoek;

www.arringtondedionyso.bigcartel.com

arringtond@gmail.com

(dit werd voor het grootste deel geschreven op de muziek van arrington de dionyso’s malaikat dan singa)

 

 

he is more than a draughtsman, more than a musician, a travelling mystic in this mythopoetic reality. he delves deeper and climbs higher and draws us from our settled settee lives and shows us what existence really can be; exhubarant, colourful, magic. arrington de dionyso is a force of life. so that’s why i have to do this differently to what and those who came before. so it goes…

dance:trance:punk:drone:noise:palimpsest:ecstatic/exstatic/not:static/static/

transcendental:spiritual:explosion/burning like birth/everymoment:is:initiation/

 

life:is:ritual/existing:is:ceremony/bring:the:fire:beyond:lust:not:without/creation/exchange/possessed:

 

freed/the spirit:is:distilled/process/motif/ecstasy/transcendence/

 

vital/obscure: not exotic►enotic? non ethnic//// gnosis/in between/and/and/ and!/universal.

 

substantial/not:vacant/tangible spirit/throat wicked throat/bellow low

 

i have never met arrington in person/ that/ is permitted/ without limit/

 

and so it went,

 

for facts go and search;

www.arringtondedionyso.bigcartel.com

arringtond@gmail.com

(this was mostly written to music of arrington de dionyso’s malaikat dan singa)

kunst : erwin van looveren (b) in h(art)#172

erwin van looveren tekent als geen ander, fotografeert, maakt(e) geluid als a bloody occurrence, schizoid, w.ravenveer en is labelbaas van x+z=0 dat niet alleen zijn eigen productie omvat maar ook bijvoorbeeld werk van van to live and shave in la (2)  (het onvolprezen ‘the 300 dollar shirt’) heeft uitgebracht.  erwin is open en gesloten tegelijk en -als ik even persoonlijk mag worden- één van de sympathiekste en origineelste van de antwerpse noisescene en dat wil wat zeggen in die sowieso al interessante groep. het is dan ook fantastisch dat hij meedoet aan ons project.

met zijn grafische werk nam hij al deel aan een expo in de voorkamer in lier en had een expo in de ançienne belgique in brussel. altijd origineel en niet gehinderd door artistieke remmingen blijft hij een voorbeeld.

 

erwin van looveren draws like no other, photographs and makes noise as a bloody occurrence, schizoid, w.ravenveer and runs the x+z=0 label which not only highlights his own productions but also released work of others like the great ‘the 300 dollar shirt’ of to live and shave in la (2). erwin is open and closed at the same time and -getting personal for a moment- one of the most sympathetic and original members of the antwerp noisescene and that means a lot in an already interesting crowd. so it is very exciting he is participating in our project.
his graphic work has featured in exposition in de voorkamer in lier and in the ançienne belgique in brussels. always original and never held back in his artistic endeavours he remains a shining example.
binnenkort komt er ook een lp uit maar voorlopig kan je al bijvoorbeeld al op soundcloud terecht.
soon an album will be released, for now you can hear his experiments on soundcloud.
geluidsexperimenten ​van w.ravenveer vind je hier
noise experiments of w.ravenveer you will find here

kunst : j corsís (b) in h(art) #171

j corsís is een fotograaf die leeft en werkt in borgerhout maar die zich ophoudt in het reële en in het mysterieuze. het is dan ook niet vreemd dat hij zich richt op portretten en theater (fc bergman, louise chardon en andere theaterhuizen in vlaanderen).

j corsís is a photographer who lives and works in borgerhout (antwerp) while remaining in the realm of the real and the mysterious. so it isn’t surprising he concentrates on portraits and theater (fc bergman, louise chardon and other companies in flanders).

het beeld in h(art) bevreemdt als een scène op toneel. het gloeit tussen wat was en wat nu is en wat zal zijn;  een schemerig spanningsveld tussen de verwrongen belofte van een plaats, de hunkering naar vrijheid en de vervorming van het geheugen. hyperrealistisch en poëtisch.

the image in h(art) seems alien like a scene on a stage. it glows and hovers between what was and what is and what will be; the shimmering field of tension between the distorted promise of a place, the longing for freedom and the transformation of memory. hyperreal and poetic.

onderstaande beelden zijn van het stuk olga geïnspireerd door tsjechov met op de achtergrond de in aanbouw zijnde driemaster belgica en van de dansvoorstelling vortex.

images below are of the chekhov inspired play olga with the yard of the tall ship belgica in the background and the dance performance vortex.

olga :

vortex :

j corsís nam ook deel aan de quarantaine tentoonstelling, waar hij de grens tussen foto en object vervaagde door poeder inkt afdrukken van foto’s van rode ceders te monteren op rood cederhout.

j corsís also participated in the quarantaine exhibition, with a work that defied the borders of object and photograph by using powder ink prints of photograps of red cedars mounted on red cedar wood.

je kan hem bereiken via jcorsis@yahoo.com

you can reach him through jcorsis@yahoo.com

kunst : john devlin (ca) in h(art) #170

in h(art)#170 :

na een kleine onderbreking in ons h(art) publicatieschema (omdat we #169 gemist hebben) zijn we erg blij en trots om john devlin als onze artiest voor uitgave 170 te presenteren.

after a slight glitch in our h(art) publishing schedule (as we missed issue 169). we are extremely happy and proud to present john devlin as our artist for issue 170.

 

ik leerde john in oktober 2013 kennen en in die drie en een half jaar is zijn artistieke parcours onnavolgbaar geweest zowel in precisie, in ambacht als in vorm. zijn kunst omvat architectuur, geloof en kosmos; van kleine deeltjes tot sterrennevels; van menselijke krabbels tot voorbij het abstracte. zijn zoektocht naar zijn plaats in dit universum toont ons wegen om onze plaats te zoeken terwijl wij ons eigen tocht naar de waarheid afstormen van alfa naar omega.

sommigen noemen dit outsider-kunst; voor mij echter is john devlin een insider die aan ons die aan de buitenkant staan rapporteert. een eigentijdse mysticus zonder alle new-age-mystiek die er helaas synoniem met is geworden; minder deep chopra, meer ruusbroec, meer olivier messiaen, meer luciano cilio.

in zijn laatste werken gebruikt hij texturen zoals goudblad en het resultaat is bijna als iconografie. ik ben benieuwd om erachter te komen waar dit zal leiden.

 

i have been acquainted with john since october 2013. in those three and a half years his artistic parcours has been par to none and evermore precise in its craft and imagery. his art encompasses architecture, faith and cosmos; from small particles to galaxies; from scribbles of man to beyond the abstract. his search for his place in this universe lays plans for all of us to look for ours as we hurdle down our own path from alpha to omega in search for truthfulness.

some would call this outsider art yet for me john devlin is an insider who reports to us on the outside. a contemporary mystic without all the new age mysticism that has sadly become synonymous with that; less deepak chopra, more ruusbroec, more olivier messiaen,  more luciano cilio.

in his latest works he has been adding textures like goldleaf and the result is not unlike iconography and i am fascinated to find out where this will lead.

 

Levels 1239., 2016, mixed media on paper, 28 x 22.5 cm., private collection.

Interstellar carbon tetrachloride molecule 1284., 2017, mixed media on paper, 28 x 22.5 cm., collection of the artist.

Interstellar carbon tetrachloride molecule 1285., 2017, digital file from mixed media on paper, collection of the artist.

links naar andere werken en ook john devlin’s eigen woorden over zijn kunst vind je hier :
links to other works as well john devlin’s own words on his art can be found here :
je kan john ook op facebook en instagram vinden waar hij regelmatig werk publiceert.
you can find john on facebook and instagram where he regularly publishes his work.

kunst : bert lezy (b) in h(art) #168

in h(art) #168 :

bert lezy is tekenaar, schilder, graficus, beeldend kunstenaar, geluidskunstenaar en radiomaker altijd kritisch, soms absurd maar nooit goedkoop. hij publiceert via facebook dagelijks een werk op de dagelijkse lezy. het boek met alle werken van 2016 werd niet onuitgegeven door troebel neyntje. bert maakt wekelijks het radioprogramma blaastaal op de antwerpse zender radiocentraal.

meer werk van bert vind je op zijn website : bertlezy.be

de dagelijkse lezy vind je op facebook.

het boek vind je onderandere via troebel neyntje.

blaastaal vind je bij radio centraal en op podomatic

bert lezy is draughtsman, painter, graphic artist, noise-and radiomaker always critical, sometimes absurd but never cheap. he publishes daily via facebook and recently published a book with all the works of 2016. he also makes a weekly radioprogram called blaastaal on the antwerp radio radiocentraal.

more work by bert you will find on his website : bertlezy.be

the daily lezy (de dagelijkse lezy) you can find on facebook.

the book of the daily lezy you can find through troebel neyntje.

blaastaal on radio centraal and on podomatic.

 

-immoke?

 

-the trees versus the people

kunst : craig vanderschaegen (us) in h(art) #167

in h(art)#167 :

craig vanderschaegen is een fotograaf/drummer/geluidskunstenaar uit minneapolis met een oog voor menselijkheid in het ritme en de toon van de steeds uitbreidende verstedelijking.

craig vanderschaegen is a photographer/drummer/sound artist from minneapolis with eye for humanity in the rhythm and tone of the ever-expanding urbanization.

meer werk van craig vind je op zijn website : craigvanders.com

more work by craig you will find on his website : craigvanders.com

 

 

 

 

kunst : n.a.r.-organisatie

kunst ligt voor het oprapen, je moet het gewoon doen zoals de n.a.r.-organisatie dat doet en laat zien op hun blog :

the n-a-r-organisation helps you alkemise your daily life with unwanted performances, obtrusive art & gross misconduct of a more diversional kind. find the magik sikness…in infantile missspellings. nigredo, albedo, rubedo !

http://n-a-r-organisation.blogspot.be/

loneliness of underground parking (april 2015)