kunst : carlos casas (esp) in h(art)#177

het eerste wat ik van carlos casas zag en hoorde, was cemetery archive works op het von archives label dat hij zelf begon met nico vascellari. de schimmen van olifanten die door de jungle glijden en de geluiden die integraal deel uitmaken van de beelden hadden een meer dan fysieke impact op me. meestal is zo’n ervaring niet te evenaren maar andere werken die ik daarna heb mogen bekijken onder ander de samenwerking met prurient en met vascellari op von archives hebben een vergelijkbare impact gehad. de synthese van beeld en geluid bracht me terug naar een gezichtsverruimende ervaring tijdens een optreden van cellulles d’intervention metamkine waarbij beeld en geluid niet alleen onlosmakelijk werden maar ook niet onderscheidbaar. geluid werd beeld en beeld werd geluid.

bij carlos casas is er een soortgelijke palimpsest ervaring waarbij beelden over elkaar in elkaar overgaan maar ook het geluid zich mengt in het beeld. het is alsof de kernideëen als sporen op rottend vruchtbaar beeldmateriaal vallen terwijl de schimmel als beeld groeit en de geur als geluid en ze op je zintuigen inwerken. de ervaring van beide wordt onlosmakelijk.

zelfs bij de foto’s is er een vreemdheid, een vergankelijkheid, een beweging op moleculair niveau. het lijkt alsof je geheugen naar aanknopingspunten zoekt op meer dan het visuele niveau en daardoor het visuele een zekere vaagheid krijgt. zo worden de ervaring van het moment en de onmiddellijke herinnering gemengd als een feedback loop zodat niets ooit echt stilstaat.

meer informatie vind je via onderstaande links.

the first i heard or saw of carlos casas was the cemetery archive works on the von archives; the label he established with nico vascellari. the spectres of elephants sliding through the jungle and the sounds that are an integral part of the images had a more than physical impact on me. most of the time an experience like that can not be reproduced. yet other works i experienced subsequently -for instance the collaboration with prurient and nico vascellari also on von archives- had a similar impact. the synthesis of image and sound took me back to a performance of cellulles d’intervention metamkine where image and sound not only became interlocked but also undistinguishable. image became sound and sound became image.

carlos casas’s work gives a similar palimpsest experience where images tumble over each other and in each other while the sound mixes into the image. as if the core ideas fall like spores on decomposing image material and the visual grows fungus-like and the sound flows like a smell unto your senses. the experience of both becoming one.

even the photographs and stills shimmer with a strangeness, an impermanence, a movement at a molecular level. it seems like your memory is looking for clues to attach itself to on more than a visual level thus giving the visual a hazy quality. in that way the experience of the moment and the immediate memory are mixed in a feedback loop so nothing ever remains still.

more information you will find in the links below.

http://www.carloscasas.net

https://vimeo.com/carloscasas

https://vimeo.com/8200766

http://www.vonarchives.com

http://www.vonarchives.com/releases/von008.html

http://www.vonarchives.com/releases/von009.html

http://www.vonarchives.com/releases/von000.html

http://www.discrepant.net/products/586079-carlos-casas-pyramid-of-skulls

kunst : seldon hunt (aus) in h(art) #175

zoals velen kwam ik eerst in contact met het werk van seldon hunt op een platenhoes. in mijn geval ging het om kk null’s “gev”. de complex cover trok me echt naar binnen en blijft één van de mooiste platenhoezen die ik ooit gezien heb. seldon hunt’s parcours is divers maar niet zonder richting : van zeer technische tekeningen zoals deze hierboven vermeld zonder het gevoel of diepte te verliezen; over zeer ingewikkelde handgetekende werken vol leven die tegelijkertijd dood en verderf afbeelden; tot foto’s waarbij je het gevoel krijgt dat er ofwel iets mist ofwel iets je in de gaten houdt dat je niet kan zien. als voorbeeld van dat laatste wil ik even de foto op de hoes van earth’s “hibernaculum”. ik hou van earth’s muziek maar ik kocht die plaat voor die foto and ik probeer er nog steeds achter te komen waarom –buiten de schoonheid- die foto me zo fascineert.

 

 

 

 

 

 

zelfs zijn werk als schrijver is terechtgekomen op albums, zoek maar eens naar de tekst op “the grimmrobe demos” door sunn o))) .

zijn werk kan vol informatie zitten en tegelijkertijd zeer duidelijk en klaar zijn. het nodigt je uit om de diepte te verkennen. voor mij is zijn werk vergelijkbaar met dat van hieronymus bosch en lucas cranach.

seldon hunt heeft platenhoezen, posters en/of merchandise ontworpen voor onder andere isis, neurosis, kk null, earth, sunn o))), acid mothers temple, melvins.

seldon hunt’s website vind je hier

een interview over fotografie vind je hier

like a lot of people i found the work of seldon hunt on a record cover. in my case kk null’s “gev” album. the intricate cover sucked me in and remains one of the most beautiful covers i have ever seen. seldon hunt’s parcours is diverse but with direction : from extremely technical drawings like that one mentioned above while still having a sense of feeling and depth; to intricate handdrawn pictures full of life while at the same time picturing decay and death; to photographs that feel like there is either something missing that was just there or something is lurking and looking at you. as an example of that last one i want to mention the coverphoto on earth’s “hibernaculum”. i like earth but i bought that particular album for that picture and i am still figuring out why this photograph fascinates me so much beyond it’s stunning beauty.

even his work as an author has ended up on records, check out the text on “the grimmrobe demos” by sunn o))).

his work can be very dense with information but feels clear and beckons you in to explore it’s depth. for me his work is akin to hieronymus bosch’s and lucas cranach’s.

seldon hunt has created album covers, posters and/or merchandise for isis, neurosis, kk null, earth, sunn o))), acid mothers temple, melvins amongst others.

seldon hunt’s website is here

an interview about photography can be found here

kunst : danielle lemaire (nl) in h(art)#174

danielle lemaire laat aandachtigen anders kijken en luisteren. haar werk (zowel grafisch als in geluid) zindert met een spanning tussen het herkenbare en een gemis dat geen verlies is maar een voorlopig onbenoemd verlangen, en het andere; het vreemde dat eens ervaren niet meer vreemd is maar juist geheel op zijn plaats.

danielle lemaire lets the attentive look and listen differently. in her work (both graphic and sound) quivers with tension between the recognizable and that what is missing without being a loss but a still undefined desire, and the other; the strangeness which once experienced isn’t strange anymore but fully in the right place.

het gevoel dat ik krijg bij haar werk doet me terugdenken aan warme zomers wanneer de wegen tussen de velden lijken over te gaan in watervlakken en aan de geur van droog gras; toen ik nog zonder vrees kon dromen. haar werk laat mij terug wegdromen zonder nostalgie en zonder goedkope zweverigheid; vrij en onbevreesd.

the feeling i get when watching or listening to her work reminds me of hot summers when the roads between the fields seem to meander into surfaces of water and of the smell of dry grass; when i still dreamed unfearfully. her work lets me drift off into dreams without nostalgia and cheap fleetingness; free and unafraid.

‘G7’/acryl, potlood en conté op canson montval/150 x 100 cm/2017

‘De presentatie’/potlood op canson montval/87,5 x 39,5 cm/2015

‘De toevalsgenerator’/potlood op papier/50 x 65 cm/2013

‘Bedroom Waves’/potlood op chinees papier/50 x 65 cm/2012

‘Drawing Bandung’/potlood op papier/48,5 x 32,5 cm/2012

‘After the rain’/23 x 30,5 cm/potlood op canson montval papier/2015

meer werk en informatie vind je op onderstaande links :

haar eigen kunstenaarspagina :

http://home.vianetworks.nl/users/jada/innerlandscapes/home.html

danielle lemaire’s platenlabel :

http://home.iae.nl/users/jada/innerlandscapes/innerlandscapes.html

net uitgekomen op sweetdreampress (japan) :

http://www.sweetdreamspress.com/2017/09/danielle-lemaire-best-of-danielle.html

meer grafisch werk :

http://www.tekenkabinet.nl/danielle-lemaire/

kunst : arrington de dionyso (us) in h(art)#173

hij is meer dan een tekenaar, meer dan een muzikant, een reizende mysticus in deze mythopoëtische realiteit. hij graaft dieper en klimt hoger en trekt ons uit ons gezetelde leven om ons te tonen wat bestaan echt kan zijn; exhuberant, kleurrijk, magisch. arrington de dionyso is een levenskracht. daarom moet ik dit even anders aanpakken dan voor wat en diegenen die voorafgingen. dat gaat dan zo…

dans:trans:punk:drone:noise:palimpsest:exstatisch/ex-statisch/niet:statisch/statisch/

transcendent:spiritueel:explosie/brandend als de geboorte/elkmoment:is:initiatie/

 

leven:is:ritueel/bestaan:is:ceremonie/breng:het:vuur:voorbij: lust:niet:zonder/creatie/ruil/bezeten:

 

bevrijd/de geest:is:verstild/proces/motief/extase/transcendentie/

 

vitaal/obscuur: niet exotisch►inotisch? niet etnisch/ / / / gnosis/tussen/ en/ en/ en!/ universeel.

 

substantieel/niet:leeg/tastbare geest/keel woeste keel/huil laag

 

ik heb arrington nooit persoonlijk ontmoet/ dat/ is toegelaten/ zonder limiet/

 

en zo ging het

 

voor feiten ga en zoek;

www.arringtondedionyso.bigcartel.com

arringtond@gmail.com

(dit werd voor het grootste deel geschreven op de muziek van arrington de dionyso’s malaikat dan singa)

 

 

he is more than a draughtsman, more than a musician, a travelling mystic in this mythopoetic reality. he delves deeper and climbs higher and draws us from our settled settee lives and shows us what existence really can be; exhubarant, colourful, magic. arrington de dionyso is a force of life. so that’s why i have to do this differently to what and those who came before. so it goes…

dance:trance:punk:drone:noise:palimpsest:ecstatic/exstatic/not:static/static/

transcendental:spiritual:explosion/burning like birth/everymoment:is:initiation/

 

life:is:ritual/existing:is:ceremony/bring:the:fire:beyond:lust:not:without/creation/exchange/possessed:

 

freed/the spirit:is:distilled/process/motif/ecstasy/transcendence/

 

vital/obscure: not exotic►enotic? non ethnic//// gnosis/in between/and/and/ and!/universal.

 

substantial/not:vacant/tangible spirit/throat wicked throat/bellow low

 

i have never met arrington in person/ that/ is permitted/ without limit/

 

and so it went,

 

for facts go and search;

www.arringtondedionyso.bigcartel.com

arringtond@gmail.com

(this was mostly written to music of arrington de dionyso’s malaikat dan singa)

kunst : erwin van looveren (b) in h(art)#172

erwin van looveren tekent als geen ander, fotografeert, maakt(e) geluid als a bloody occurrence, schizoid, w.ravenveer en is labelbaas van x+z=0 dat niet alleen zijn eigen productie omvat maar ook bijvoorbeeld werk van van to live and shave in la (2)  (het onvolprezen ‘the 300 dollar shirt’) heeft uitgebracht.  erwin is open en gesloten tegelijk en -als ik even persoonlijk mag worden- één van de sympathiekste en origineelste van de antwerpse noisescene en dat wil wat zeggen in die sowieso al interessante groep. het is dan ook fantastisch dat hij meedoet aan ons project.

met zijn grafische werk nam hij al deel aan een expo in de voorkamer in lier en had een expo in de ançienne belgique in brussel. altijd origineel en niet gehinderd door artistieke remmingen blijft hij een voorbeeld.

 

erwin van looveren draws like no other, photographs and makes noise as a bloody occurrence, schizoid, w.ravenveer and runs the x+z=0 label which not only highlights his own productions but also released work of others like the great ‘the 300 dollar shirt’ of to live and shave in la (2). erwin is open and closed at the same time and -getting personal for a moment- one of the most sympathetic and original members of the antwerp noisescene and that means a lot in an already interesting crowd. so it is very exciting he is participating in our project.
his graphic work has featured in exposition in de voorkamer in lier and in the ançienne belgique in brussels. always original and never held back in his artistic endeavours he remains a shining example.
binnenkort komt er ook een lp uit maar voorlopig kan je al bijvoorbeeld al op soundcloud terecht.
soon an album will be released, for now you can hear his experiments on soundcloud.
geluidsexperimenten ​van w.ravenveer vind je hier
noise experiments of w.ravenveer you will find here

kunst : j corsís (b) in h(art) #171

j corsís is een fotograaf die leeft en werkt in borgerhout maar die zich ophoudt in het reële en in het mysterieuze. het is dan ook niet vreemd dat hij zich richt op portretten en theater (fc bergman, louise chardon en andere theaterhuizen in vlaanderen).

j corsís is a photographer who lives and works in borgerhout (antwerp) while remaining in the realm of the real and the mysterious. so it isn’t surprising he concentrates on portraits and theater (fc bergman, louise chardon and other companies in flanders).

het beeld in h(art) bevreemdt als een scène op toneel. het gloeit tussen wat was en wat nu is en wat zal zijn;  een schemerig spanningsveld tussen de verwrongen belofte van een plaats, de hunkering naar vrijheid en de vervorming van het geheugen. hyperrealistisch en poëtisch.

the image in h(art) seems alien like a scene on a stage. it glows and hovers between what was and what is and what will be; the shimmering field of tension between the distorted promise of a place, the longing for freedom and the transformation of memory. hyperreal and poetic.

onderstaande beelden zijn van het stuk olga geïnspireerd door tsjechov met op de achtergrond de in aanbouw zijnde driemaster belgica en van de dansvoorstelling vortex.

images below are of the chekhov inspired play olga with the yard of the tall ship belgica in the background and the dance performance vortex.

olga :

vortex :

j corsís nam ook deel aan de quarantaine tentoonstelling, waar hij de grens tussen foto en object vervaagde door poeder inkt afdrukken van foto’s van rode ceders te monteren op rood cederhout.

j corsís also participated in the quarantaine exhibition, with a work that defied the borders of object and photograph by using powder ink prints of photograps of red cedars mounted on red cedar wood.

je kan hem bereiken via jcorsis@yahoo.com

you can reach him through jcorsis@yahoo.com